هتلینگ

هتلینگ

فضای کاری اشتراکی

در این استارت اپ فضاهای خالی شخصی، اداری و عمومی برای اجاره در معرض عموم قرار میگیرد.

 

  • فاندر: آقای مسیب خانی
  • کوفاندر: آقای الیاس جهانفرد
  • فیلد: املاک استجاری
  • وبسایت:
  • وضعیت: تحلیل