سرمایه گذاران و حامیان

مسیب خانی

مدیرعامل

دکترای تخصصی مدیریت بازاریابی استراتژیک

الیاس جهانفرد

عضو هییٰت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت

هاشم آقا زاده

مشاور و منتور

دکترای مدیریت بازاریابی استراتژیک

مینا مهرنوش

مشاور و منتور

دکترای اقتصاد بین الملل

علیرضا اسکندری

مشاور و منتور

دکترای مدیریت بازرگانی

محمدرضا حاج قاسمی

مشاور و منتور

دکترای مدیریت بازرگانی

احمد ابراهیمی

مشاور و منتور

کارشناسی ارشد فیزیک

شایان قشمی

مشاور و منتور

فوق لیسانس بازرگانی بین الملل دانشگاه لندن

گروه فنی

محمد صادق قانع

مدیر پروژه

کارشناسی مهندسی نرم افزار

سجاد علی زاده

مدیر بخش فنی

کارشناسی مهندسی نرم افزار

مهتاب مفیدی

سرپرست داخلی

کارشناسی ارشد بیوتکنولووژی

دیبا حسینی

طراح گرافیک

کارشناسی تیٔاتر و هنرهای نمایشی